Zeuxidia

amethystus  (Malaysia)

doubledayi (f) (Malaysia)

eurelius  (Malaysia)